Tietosuoja


Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän toiminnassa ja Underground Store -verkkokaupassa sekä Underground Store -ketjussa siihen kuuluvien yritysten toimesta.


Rekisterinpitäjä

Meteor Oy (Y-tunnus: 2180080-8)

Osoite: Keskuskatu 8, 42100 Jämsä

Yhteydenotot: info@undergroundstore.fi


Tietojen keräys, käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Keräämämme henkilötietoa verkkokaupan tilausten ja käytön yhteydessä, palveluidemme sekä yhteistyössämme muiden kaupallisten yritysten kanssa sekä osin myös evästeanalytiikan avulla. Käsittelyperusteet ovat tilaukseen tai palveluun perustuva sopimus, yhteistyöhön perustuva sopimus sekä mahdollisesti asiakkuuteen tai yhteistyöhön perustuva oikeutettu etu, kuten asiakasviestintä tai -markkinointi. Tarvittaessa keräämme erikseen suostumuksen käsittelyyn esimerkiksi evästeiden osalta. Yksi käsittelyn perusteista on myös lakisääteisten velvoitteidemme hoitaminen.

Käytämme tietoja verkkokaupan toteuttamiseen, asiakkaidemme palvelemiseen, asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän sekä markkinoinnin toteuttamiseen ja yhteistyötämme varten. Evästäitä keräämme verkkokaupan kehittämistä varten. Jos keräämme henkilötietoja muihin tarkoituksiin, pyydämme tarvittaessa tähän ko. henkilön hyväksynnän etukäteen ja informoimme käsittelystä sekä käsittelyperusteesta ja muista tiedoista erikseen samassa yhteydessä.

Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti henkilöiltä itseltään, ja ne on kerätty esimerkiksi Meteor Oy:n sekä Underground Store -ketjun yritysten harjoittamassa liiketoiminnassa sekä esimerkiksi rekrytointiprosessien aikana kerätystä aineistosta.


Mitä tietoja keräämme?

 • nimi, ikä, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • tilauksia ja maksuja koskevat tiedot sekä toimitustiedot
 • palveluidemme ajanvaraukset ja käyttö
 • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta kyseessä oleva yritys ja henkilön titteli
 • asiakaspalvelua ym. koskeva viestihistoria, yhteydenotot ja mahdolliset sopimukset kanssamme
 • tapauskohtaisesti suostumus markkinointiviestinnän vastaanottamiseen
 • meille osoitetut työ- ym. hakemukset
 • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot evästeselosteemme mukaisesti


Tietojen vastaanottajat

Mikäli tietoja siirretään tai luovutetaan, käytetään sovellettavan lainsäädännön kulloinkin vaatimia toimenpiteitä. Tietojen siirrosta tai luovutuksesta tehdään tällöin esimerkiksi sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita sekä muita edellytyksiä, tai siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste kuten oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Henkilön antamia yhteystietoja käytetään tilausten toimittamiseen ja siihen liittyvään viestintään. Käytämme ulkoisia toimittajia maksujen käsittelyyn. Käytämme myös erilaisia sovelluksia verkkokaupan lisäpalveluiden tuottamiseen, esimerkiksi markkinoinnissamme sosiaalisen median kanavissa. Digitaalista markkinointia harjoitetaan hyödyntäen esimerkiksi evästeitä.

Osa järjestelmistä on asennettu meille paikallisesti, jolloin ainoastaan meillä ja Underground Store -ketjun yrityksillä on pääsy tietoihin. Osa järjestelmistä on pilvipalveluita, jolloin siirrämme henkilötietoja kyseisen palvelun tarjoajalle. Tällöin palveluntarjoaja tai IT-toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti. Joissain tapauksissa meitä voidaan edellyttää luovuttamaan henkilötietoja lain tai määräysten nojalla, kuten esimerkiksi rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin yhteydessä viranomaisen pyynnön seurauksena. Voimme lisäksi siirtää ja luovuttaa tietoja esimerkiksi yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä.

Lisätietoa saa tarvittaessa myös yhteistyökumppaneidemme tietosuojaselosteista:


Oikeuksien käyttö, kuten tietojen poistamista koskevat pyynnöt

Sovellettavan lainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy tietoihinsa
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Jos rekisteröity haluaa muuttaa tietojaan (kuten yhteystiedot), saada jäljennöksen kaikista itseään koskevista tiedoista, tarkistaa ja korjata hänestä tallennetut tiedot tai poistaa kaikki hänestä tallennetut tiedot tietokannastamme, pyydämme ottamaan yhteyttä yllä olevin rekisterinpitäjän yhteystiedoin.

Oikeuksien käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan rekisteröidyn pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme asiasta. Tilanteeseen vaikuttaa muun muassa se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on kuitenkin esimerkiksi aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Korjaamme tai poistamme ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tietoomme tulleen tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekistereissämme olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon, ellei meillä ole velvoitetta säilyttää tietoa.


Tietojen säilytysajat

 • Asiakashallintajärjestelmässämme asiakastietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan siitä, kun rekisteröity on viimeksi ollut aktiivinen. Aktiivisuus määritellään järjestelmässä jonain seuraavista toimenpiteistä: osto verkkokaupasta, tilille kirjautuminen, viestintä kanssamme tai uutiskirjeen tilaus. Verkkokauppamme oma tili -osiossa säilytetään rekisteröidyn antamia henkilötietoja niin kauan kuin henkilön käyttäjätili on aktiivinen.
 • Asiakaspalvelun tietoja käsitellään asian hoitamiseen vaadittava aika sekä niin kauan, kun osapuolet voivat esittää oikeusvaateita toisiaan kohtaan.
 • Palvelujen käyttöä koskevat lomaketiedot säilytetään enintään kuusi (6) kuukautta tietojen antamisesta.
 • Meille osoitettuja työ- ym. hakemuksia säilytämme kuusi (6) kuukautta hakemuspäivästä, mikäli hakemus ei ole johtanut yhteistyöhön. Muussa tapauksessa säilytämme tietoja työsuhteen tai yhteistyön ajan sekä niin kauan, kun osapuolet voivat esittää oikeusvaateita toisiaan kohtaan. Yhteistyösopimusten tietoja säilytetään niin pitkään, kun sopimuksen mukainen yhteistyö jatkuu, osapuolet voivat esittää sopimukseen perustuvia vaatimuksia ja käsillä on lainsäädäntöön tai viranomaiskäytäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja.
 • Uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja säilytetään niin kauan, kuin ko. henkilö haluaa vastaanottaa uutiskirjeemme. Markkinointilupaan perustuvaa markkinointia voidaan harjoittaa, kunnes annettu lupa peruutetaan. Oikeutettuun etuun perustuvaa markkinointia voidaan harjoittaa niin kauan, kun kyseinen oikeusperuste on olemassa.
 • Verkkosivuvierailujen yhteydessä kerättyjä tietoja (kuten IP-osoite, selain, kieli, sijaintikaupunki) säilytetään oletusarvoisesti 26 kuukauden ajan analyysi- ja raportointitarkoituksiin. Lisätietoja evästeiden käytöstä verkkosivuiltamme.


Tietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietoja vastaanotetaan sekä manuaalisessa että sähköisessä muodossa. Manuaalisesti vastaanotettu aineisto voidaan muuttaa sähköiseksi. Manuaalisesti säilytettävä aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa, jonne on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan tai vastuualueeseen manuaalisessa muodossa olevien henkilötietojen käsittely kuuluu. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan teknisin toimenpitein (palomuurit, salaustekniikat ja käyttöoikeuksien valvonta). Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden toimenkuvaan tai vastuualueeseen niiden käyttö kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröidyn näkemyksen mukaan hänen henkilötietojaan ei käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti eikä hän saa asiaa ratkaistuksi kanssamme käydyn yhteydenpidon kautta, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hänellä on vakituinen kotipaikka tai työpaikka tai jossa hän katsoo tietosuojaa koskevan asian tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi).


Muutokset tietosuojakäytännössä

Palveluidemme kehityksen ja lainsäädännön muutosten seurauksena meillä saattaa olla tarve muuttaa tietosuojaselostetta. Seloste päivitetty viimeksi 11.8.2023. Kulloinkin voimassa olevat tietosuojaselosteemme löytyy osoitteesta www.undergroundstore.fi.